طراحي بهينه سلفهاي هسته هوائي و بررسي تأثير پارامترها در مقدار اندوكتانس آن

حاصل از آن را ارسلفهاي با هسـته هـوائي بـه دليـل عـدم وجـود هسـته داراي مشخصة خطي ميباشـند و نتيجتـا در شـرايط مختلـف رفتـار يكساني دارند ولي مهمترين عيب اين نـوع سـلفهـا حجـيم بودن در اندوكتانسهاي بالا ميباشـد. اسـتفاده از سـلفهاي بـاپ هسته هوائي جزئي نيز ميتواند مقدار اندوكتانس را تـا مقـدار قابل ملاحظهاي افزايش دهـد. ايـن مقالـه ضـمن ارائـه روش طراحي سلفهاي با هسته هوائي و بررسي سلفهاي بـا هسـته هوائي جزئي و نحوة آرايش آنها ، تـأثير پارامترهـاي سـلفهاي با هسته هوائي در مقدار اندوكتانـس را بررسـي كرده ونتايــج حاصل از آن را ارائه میبدهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *