طراحي بهينه ترانسفورماتور منابع تغذيه سوئيچينگ

يکي از مهمترين اجزاء منابع تغذيه سوئيچينگ قطعات مغناطيسي )ترانسفورماتور، سلف( مي باشد که بايد بصورت بهينه طراحي گردد. در اين مقاله الگوريتم جديدي
براي طراحي بهينه ترانسفورماتور منابع تغذيه سوئيچينگ مبتني بر حداقل سازي تلفات( ارائه مي شود. از آنجا که تلفات ترانسفورماتور )شامل تلفات مسي و هسته( به چگالي شار وابسته است، طراحي بر اساس بهينه سازي چگالي شار پيشنهاد شده است. اين كار با انتخاب بهينه ضريب پنجره، مواد فرومغناطيسي هسته ترانسفورماتور و با درنظر گرفتن فركانس سوئيچينگ انجام شده است. الگوريتم پيشنهادي براي طراحي و ساخت يك ترانسفورماتور منابع تغذيه سوئيچينگ استفاده و نتایج آزمایشگاهی ارائه داده شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *