طراحي اوليه دستگاه تست عملكرد شيرهاي كنترلي فشار بالاي نيروگاهي

كاركرد صحيح و بيوقفه ترانسفورماتورها، بعنوان يكي از تجهيزات مهم در شبكههاي برقرساني و انتقال انرژي، از اهداف اصلي سازندگان و بهرهبرداران آنها ميباشد. ترانسفورماتورهاي هرمتيك بالشتك گازي اخيرا در صنايع نفت و پتروشيمي بطور چشمگير مورد توجه قرار گرفتهاند. براي خنككاري اين نوع ترانسفورماتورها از رادياتور استفاده ميشود زيرا بدليل بالا بودن توان ترانسفورماتور، روش ولهاي براي دفع حرارت ترانسفورماتور پاسخگو نميباشد. با توجه به اينكه رادياتور مانند وله نميتواند فشار ناشي از انبساط روغن را تحمل كند، از گاز ازت در بالاي روغن ترانسفورماتور استفاده ميشود. اين امر باعث افزايش ارتفاع و حجم روغن در حدود 35درصد نسبت به ترانسفورماتورهاي ولهاي ميشود و نقش درپوش را براي دفع حرارت از بين ميبرد. در اين مقاله طرح جديدي براي خنك كردن ترانسفورماتورهاي توان بالا بدون بالشتك گاز پيشنهاد ميشود كه تواماً مزاياي هر دو نوع ترانسفورماتور هرمتيك گازي و ولهاي را دارا ميباشد. در اين طرح ولهها جايگزين رادياتور شده و در عين حال گاز ازت از بالاي ترانسفورماتور حذف ميگردد. با توجه به اينكه در اين نوع طراحي تعداد ولهها محدود نميباشد، ميتوان ترانسفورماتورهاي روغني با توانهاي بالاتر را نيز با خنك كاري ولهاي طراحي نمود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *