طراحي الگوريتم كاربردي پيش بيني بار به كمك شبكه هاي عصبي با هدف كاهش جريمه پرداختي خريداران بازار برق با استفاده از الگوريتم ژنتيك

ستبا توجه به روند جديد استقلال شركتهاي توزيع و الزام حضور آنها در بازار برق، و بالا بودن ضريب خطاي پيش بيني بار مصرفي آنها در حال حاضر، يافتن روشي به منظور پيش بيني دقيق بار مصرفي مشتركين ضروري به نظر مي رسد. لذا در اين مقاله سعي مي شود با در نظر گرفتن رويه اجرايي پرداخت جريمه آزمون ناموفق مصرف و به كمك شبكه هاي عصبي روشي براي كاهش جريمه پرداختي خريداران به بازار برق پيشنهاد گردد. روش پيشنهادي به كمك تركيبي از چند شبكه عصبي براي پيش بيني بازه هاي مختلف زماني روز مورد پيش بيني است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *