طراحي الكترومغناطيسي يك نمونه ميكروژنراتور روتور گرد 75كيلوواتي و تحليل آن در محيط اجزاء محدود

اين مقاله به طراحي يك نمونه ميكروژنراتور 75كيلـوواتي مغناطيس دايم با روتور استوانهاي و سرعت نـامي 47750دور در دقيقه ميپردازد. در ابتدا به ذكـر مختـصري از كـاربردهـاي سيستمهاي ميكروتوربين-ژنراتور پرداخته شـده اسـت. سـپس روند و الگوريتم طراحـي الكترومغناطيـسي ماشـينهاي روتـور استوانهاي با مغناطيس دايم ارايه گرديده است. در انتها به روند مدلسازي و شبيهسازي الكترومغناطيسي ژنراتور طراحـي شـده در محيط اجزاء محدود نرمافزار FLUX2Dو نيز تاييد طرح ارايه شده اشاره گرديده .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *