طراحي، شبيه سازي وساخت فيلتر غيرفعال DC

اين مقاله ضمن بررسي هارمونيكهاي DC ایجاد شده به وسیله پل گرتز، تغيير اين هارمونيكها با تغيير زاويه آتش و زاويه كموتاسيون (در يك منحني) را بررسي كرده و روش طراحي فيلترهاي غيرفعال تك تنظيمه، دو تنظيمه و تضعيف كننده را ارائه نموده است. DC براي سمت در ادامه با ارائه يك مدل آزمايشگاهي و بررسي نياز به فيلتر
طراحي و در محيط HP فيلترهاي ۱۲، ۶ و ،DC در سمت شبيهسازي و نهايتا، با طراحي و EMTDC-PSCAD V.3.0 ساخت سلفهاي مربوطه، فيلترهاي فوقالذكر پيادهسازي شده و نتايج آزمايشگاهي با نتايج شبيهسازي مقايسه گرديده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *