طراحي، ساخت و تحليل عملكرد چند آنتن UHFبراي آشكارسازي تخليه جزئي در ترانسفورماتورهاي قدرت

آشكارسازي عيب تخليه جزئي PDدر ترانسفورماتورهاي قدرت به كمك آشكارسازي امواج الكترومغناطيسي آن ها در باند فركانسي ،UHFيكي از روش هاي مدرن مان يتورينگ اين تجهيزات محسوب ميشود. طراحي و ساخت آنتنهاي آشكارساز با مشخصات مناسب به گونه اي كه قابليت نصب روي ترانسفورماتورهاي قدرت را داشته باشند، يكي از مسائل مهم مطرح در اين زمينه ميباشد. اين مقاله به بررسي طراحي و ساخت چند نوع آنتن UHFبراي آشكارسازي تخليه جزئي ترانسفورماتورهاي قدرت ميپردازد. طراحي برخي از اين آنتنها جديد بوده و در آن، ملاحظات فني مربوط به نصب عملي آن ها در ترانسفورماتورهاي فشارقوي رعايت شده است. مشخصات گيرندگي آنتنهاي ساخته شده به صورت آزمايشگاهي مورد
اندازهگيري قرار گرفته و بررسي شدهاند. در نهايت با نصب اين آنتنها در مخزن فلزي يك ترانسفورماتور آزمايشگاهي، كارآييآن ها در آشكارسازي مؤثر تخليه جزئي مورد تأييد قرار گرفته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *