طراحي، ساخت سيستم كنترلي و تك سلول پيل سوختي متانولي

امروزه انتخاب جايگزين مناسب، ارزا ن قيمت و تميز براي سوخت هاي فسيلي اجتناب ناپذير است . از جمله انرژي هاي
مطرح، انرژي الكتريكي توليد شده به وسيلة پيل هاي سوختي است، كه به دليل بازدهي بسيار بالا و عدم آلايندگي محيط زيست و نيز مصرف ه يدروژن ، متانول وغيره به عنوان سوخت، در حال حاضر راه حل مناسبي جهت عبور از تنگناي انرژي و آلودگي محيط زيست مي باشد. در اين مطالعه تجربي يك تك سلول پيل سوختي متانولي با استفاده از غشاء نافيون 117 و الكترو كاتاليستهاي مر تبط با آن به ابعاد 10* 10 cm طراحي و ساخته شد . همچنين دستگاه مربوط به تست سلول
شامل سيستمهاي تغذيه كاتدي و آندي به همراه سيستم كنترل آن به صورت يك مجموعه كامل آزمايشگاهي طراحي،
ساخته و مورد بهره برداري قرار گرفت . نتايج ولتاژ – جريان بدست آمده از آزمايش سلول تحت شرايط عملياتي مختلف بيانگر عملك رد موفقيت آميز سلول بوده است .سيستم كنترلي طراحي شده قادر به كنترل شرايط عملياتي شامل درجه حرارت ، فشار ،دبي در ورودي وخروجي سيستمهاي تغذيه كاتدي وآندي با دقت بالا بوده است . بهترين نتيجه سلول دردماي 70 درجه و غلظت متانول يك مولار بدست آمده كه دانسيته جريان در اين شرايط 202  mA/ cm و ولتاژ 0/4V بوده است كه يك دستاورد قابل قبول و رضايتبخش بر اساس داده هاي شركت سازنده غشاء بوده است.

 

سيد مهدي رخت اعلا رستمي، جواد روحي ،جواد ايمن ومحسن شاكري
مجتمع فني و مهندسي دانشگاه مازندران- گروه پژوهشي پيل سوختي

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *