طراحي، بهينه سازي و ساخت مبدل موجبر به ميكرواستريپ براي استفاده در يك تقويت كننده كم نويز 28GHz

راحي و نتايج بدست آمددر اين مقاله با استفاده از مفهوم موجبرهـاي برجسته، يك مبدل موجبر به ميكرواستريپ براي استفاده در يك تقويت كننده كـم نـويز بانـد Kaدر فركـانس مركـزي 28GHzطراحي و ساخته شده است. براي رسيدن به افـت بازگشتي حداقل 15dBدر پهناي باند 1GHzاز ساختار سـه پلهاي بر اساس مبدل ربع طول موجي اسـتفاده شـده اسـت. تغيير ارتفاع و ضخامت پلهها، امپدانس مشخصه هـر پلـه را مشخص ميكند. ابعاد بدسـت آمـده مقـادير مناسـبي بـراي بهينهسازيهاي بعدي ميباشـد. نتـايج انـدازهگيـري شـيوه طراحي و نتايج بدست آمده را تاييد ميكند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *