طبقه بندي مراحل خواب با استفاده از ويژگيهاي زمان-فركانس سيگنال EEG بوسيلة شبكه هاي عصبي

تشخيص مراحل خواب نيازمند روشي مناسب است تا بتواند هر مرحله را همانند روشهاي دستي و با استفاده از دانشهاي موجود در اين زمينه تعيين نمايد. در اين تحقيق با استفاده از دادههاي EEGو EOGو استخراج ويژگيهاي مناسب از نمايش زمان- فركانس كه از طريق اسپكتروگرام بدست آمده است و همچنين با توجه به سيكل خواب و مرحله قبلي با استفاده از شبكههاي عصبي به تعيين مراحل خواب پرداخته شده است. نتايج نشان ميدهد كه با استفاده از ويژگيهاي زمان-فركانس و اعمال آن به شبكههاي عصبي ميتوان به جداسازي مراحل مراحل خواب از يكديگر با دقت %85,25رسيد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *