ضرورت تغيير قانون حريم خطوط انتقال نيرو در ايران

سازمان هاي معدر كشورهاي مختلف جهان بـدليل خطرآفـرين بـودن محـيط اطراف خطوط انتقال، با تصويب مقرراتي، بخشي از زمينهـاي موجود  در دو طرف مسير را به عنـوان حـريم انتخـاب و در نتيجه احداث انواع مختلف تأسيسات يا ساختمانهاي مسكوني يا غير مسكوني را در آن ممنوع اعلام ميكنند. در اين مقاله تلاش شده ضمن بررسي و تجزيه و تحليل علـل قانون حريم، نكاتي در مورد آن – نحوه محاسـبه، روش هـاي كاهش عوامل مختلف و روش هاي كـاهش حـريم – مطـرح گردد و علاوه بر بررسي علل و چگونگي محاسـبه حـريم در ســال ،1347اطلاعــاتي جديــدتر در مــورد قــوانين حــريم و اطلاعات مربوط به آن در كشورهاي پيشرفته و اسـتانداردهاي سازمان های معتبر جهانی مورد بررسی قرار میگیرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *