صنعتي كردن سيستم اندازه گيري اكسيژن خون

در اين مقاله مسايل موجود در صنعتي كردن دستگاه پالس اكسيمتري بررسي مي شود اين مسايل عبارتند از : استاندرادهاي موجـود و چگـونگي پياده سازي آنها ، تغذيه و مسئله كاليبراسيون و تست و طراحي يك وسيله براي انجام كاليبراسيون كه در اضافه كردن مدول ECGبه سيـستم بايـد در نظر گرفته شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.