صدمات بوشينگ هاي ترانس قدرت درزمين لرزه

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق  – تمهيدات پيشگيري از صدمات بوشينگ

هاي ترانس قدرت درزمين لرزه

دانلود مقاله : تمهيدات پيشگيري از صدمات بوشينگ هاي ترانس قدرت درزمين لرزه

دراين مقاله ابتدا استانداردهاي مختلف وضوابط پذيرش موجود در خصوص ساخت بوشينگ ها ي ترانس

قدرت در برابر زلزله و راه حل هايي جهت كاهش نيروهاي وارد بر بوشينگ ها، با نصب دو نوع مستهلك كننده ارتعاش

زمين لرزه براي جلوگيري از صدمات وارده بر اين تجهيز،ارائه شده است.

با توجه به شواهد شكست بوشينگ ها در پست هاي انتقال در زلزله هاي اخير منجيل وبم، در اين مقاله

پيشنهاد استفاده از دمپر فنري در محل اتصال بوشينگ به ترانس و روش اجراي طرح ارائه شده است .

براي بررسي طرح، مدلسازي جهت تحليل ديناميكي بوشينگ ها

در زلزله با استفاده از نرم افزار ETABS2000 براي طيف طرح آئين نامه 2800 ايران انجام شده است.

مقايسه نتايج بدست آمده از تحليل ديناميكي براي دو حالت نصب بوشينگ در حالت معمولي واستفاده از دمپر فنري انجام شد ه است .

استفاده از طرح مذكور با عث عدم خرابي بوشينگ در زلزله هاي بحراني

مي شود زيرا نتيجه تحليل حدود 12 درصد كاهش در نيروهاي

وارد بر بوشينگ را نشان مي دهد. در نظر است اين روش در پستهاي انتقال 230/63 مورد استفاده قرار گيرد.

رضا شهرآئيني
شركت توزيع نيروي برق نواحي استان تهران سازمان متبوع
تهران – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *