شیوه جدید برای شبیه سازی ساختارهای حجیم به روش تفاضلات محدود حوزه زمان

به دلیل آنکه، روش تفاضلات محدود حوزه زمان،1 در سـاختارهای حجـیم، محتـاج تحلیـل تعـداد زیـادی سـلول )در حـد (106اسـت، از اینـرو، بـه حافظـه بسـیار بالایی برای اجرای برنامـه نیـاز دارد، کـه بعضـا بـا عـدم اجرای آن توسط کامپیوترهای معمولی مواجه می شود. بنابراین، برای شبیه سازی ساختارهای حجیم، به منظـور کــاهش حافظــه و قابلیــت اجــرا توســط کامپیوترهــای معمـولی، روش جدیـدی ارائـه شـده اسـت. بـه عبـارت دیگر، در این روش، با تقسیم فضای محاسباتی بـه چنـد قسمت، در یک راسـتا، بطوریکـه هـر یـک از فضـاهای کوچک شده قابل اجرا توسط کامپیوتر باشـند، سـاختار تحلیل می شود. برای اطمینان از صـحت طراحـی، یـک نمونه لنز مورد بررسی و شبیه سازی قـرار گرفتـه اسـت. لازم به تذکر است که، مطالب فوق مشروط به آن است که، سیستم مـورد نظـر از انعکاسـات متـوالی برخـوردار نباشد. این شیوه، در بررسی نحوه حرکت امـواج، درون ساختارهای موجبری مانند گریتینـگ آرایـه مـوجبری،2 انواع کاپلرها و… قابل استفاده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *