شيوه اي جديد براي استخراج مولفه هاي بار خانگي قابل جابجايي با استفاده از اطلاعات ميداني و شبيه سازي به منظور بكارگيري تكنيكهاي كنترل مصرف

كنترل مصرف تعيين استخراج مولفه هاي بار قابل جابجايي ، اصلي ترين ابزار مطالعات بررسي تاثير بكارگيري تكنيكهاي قيمت گذاري چند تعرفه و نيز كنترل مصرف با استفاده از كنتورهاي هوشمند
است. در اين مقاله شيوه اي جديد كه تلفيقي از تكنيك برداشت اطلاعات ميداني ثباتها ، برداشت اطلاعات از مشتركان با استفاده از پرسشنامه و نهايتا شبيه سازي به منظور استخراج مولفه هاي بار است ، پيشنهاد شده است. در اين مطالعات ، مصارف خانگي فيدرهاي منتخب هريك از مناطق هفت گانه توزيع برق منطقه اي تهران و شهرهاي اهواز و بوشهر در زمستان و تابستان برداشت اطلاعات شده است. همچنين در هريك از مناطق تحت پوشش فيدرهاي مذكور پرسشنامه هاي جامعي كه ساعات و ميزان استفاده از تجهيزات خانگي برداشت گرديده است. سپس با مدلسازي رايانه اي ، نتايج برداشت اطلاعات ثباتها و پرسشنامه هاي تعميم داده شده است تا ميزان مولفه هاي بار قابل جابجايي به منظور  كنترل مصرف تعيين گردد و نهايتا در مناطق مختلف ميزان بار قابل جابجايي خانگي بدست آمده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *