شناسایی عوامل تاخیر در پروژه های برق منطقه ای تهران

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق -شناسایی عوامل تاخیر در پروژه های برق منطقه ای تهران

دانلود مقاله : شناسایی عوامل تاخیر در پروژه های برق منطقه ای تهران

يكي از مشكلات پروژه ها و طرح هاي اجرايي در سازمان ها، تأخير در اجرا و تحويل پروژه مي باشد . اين مهم براي سازمان ها و شركت هاي مرتبط با حوزه انرژي از اهميت و حساسيت بيشتري برخوردار ميباشد زيرا هم عدم النفع بالايي ناشي از تأخير پروژه ها ايجاد مي گردد و هم اينكه منجر به از دست رفتن رفاه مصرف كنندگان و نيز كاهش رفاه كارفرمايان خواهد شد.

اهميت موضوع سبب شده تا دلايل تأخير پروژه ها در شركت برق منطقه اي تهران شناسايي و مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد .يكي از مهمترين مشكلات اجرايي پروژه ها،  تأخير در زمان اجرا و تحويل آن ميباشد.

تأخير در تحويل پروژه ها منجر به زيانهاي مالي براي كليه دست اندركاران و ذي نفعان پروژه خواهد شد و عدم النفعي را براي آنان ايجاد خواهد نمود و نهايتاً كاهش رفاه و مطلوبيت توليدكنندگان و مصرفكنندگان را در پي خواهد داشت. اهميت موضوع باعث شده تا پروژههاي مرتبط با برق تهران در مطالعه حاضر مورد بررسي قرار گيرد.

در مطالعه فوق پروژه هاي مربوط به پست هاي انتقال و فوق توزيع، خطوط انتقال و فوق توزيع، ديسپاچينگ، مخابرات و فيبر نوري مورد بررسي قرار گيرد. جهت تجزيه و تحليل نتايج از آماره كاي مربع (Chi-Square) و تجزيه و تحليل واريانس يكطرفه (One-way ANOVA) و آزمون F استفاده شده است.

نتايج نشان داده كه در مرحله قبل از اجرا بيشترين تأخيرها به ترتيب در مرحله

الف) مبادله قرارداد با پيمانكار

ب: تصديق طراحي

ج : مبادله قرارداد با مشاور
و نيز در مرحله اجرا مهمترين دلايل تأخير پروژه ها

الف: عدم تامين به موقع منابع مالي براي پروژه و پس از آن

ب: وجود معارض بوده است و نيز بروز اختلاف بين كارفرما و مشاور، مخاطراتي چون آتش سوزي و تغيير بنيادي در شرايط ريسك به عنوان دلايل با اهميت پايين
بوده اند.

محمود حقاني
دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور)
تهران – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *