شناسايی و کنترل سيستم های آشوب گونه توسط شبکه های عصبی با تابع پايه شعاعی تعميم يافته GRBF

در اين مقاله روش شناسايي وکنترل سيستمهای آشوبگونه توسط شبکههای عصبی استاتيک از نوع تـابع پايـه شـعاعی تعمـيميافتـه )(GRBF معرفی میگردد. به اين منظور, اين روش برای سيستم آشوبگونه لورنز تست و شبيهسازی میگردد. شناسايی سيستم به صورت آفلاين انجام میگيرد و کنترل بر اساس روش خطیسازی فيدبک به دو صورت کنتـرل تنظـيمکننـده و کنتـرل رديـاب بـر روی سيـستمهای آشـوبگونه پيادهسازی میگردد. با استفاده از نتايج شبيهسازی, شبکه عصبی فوق از نظر ساختار شبکه, دقت, مقاوم بودن, پايداری وارزیابی قرار گرفته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *