شناسايي پارامترهاي ديناميكي ژنراتور سنكرون واحد گازي نيروگاه منتظر قائم با بكارگيري روش جستجوي الگو

در اين مقالـه بـا اسـتفاده از دادههـاي بدسـت آمـده از انجـام آزمايش پاسخ فركانسي به روش ايستا بر روي ژنراتور نيروگاه گازي منتظرقائم و بكارگيري روش بهينهسازي جسـتجو الگـو پارامترهاي ديناميكي ژنراتور مذكور تعيين گرديده اسـت و بـا پارامترهاي بدست آمده از روش هوك جيوز مقايسـه گرديـده است. روش انجام آزمايشات و نكات عملـي مربـوط و نتـايج شبيه سازي و استخراج پارامترها گزارش گرديده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *