شناسايي و طبقه بندي انواع اغتشاشات كيفيت توان با استفاده از شبكههاي عصبي موازي و تبديل موجك گسسته

در شرايط نويزدر اين مقاله روش جديدي براي شناسايي و طبقه بندي انواع اغتشاشات كيفيت توان ارائه شده است. روش پيشنهادي ضمن
تفكيك اغتشاشات از سيگنالهاي سينوسي، قادر به تعيين نوع اغتشاش ميباشد. شكل موجهاي داراي اغتشاش برمبناي استاندارد IEEE 1159 توليد شده و با استفاده از تبديل موجك گسسته نويززدايي شدهاند. سپس معيار جديدي معرفي شده كه با استفاده از آن سينوسي يا اغتشاشي بودن سيگنال تشخيص داده مي شود. اگر سيگنال سينوسي باشد، الگوريتم طبقهبندي فعال نشده و اين موجب كاهش زمان محاسباتي ميشود. چنانچه سيگنال داراي اغتشاش باشد، با استفاده از تبديل موجك گسسته تجزيه شده و اطلاعات مفيد آن استخراج ميشود. بر اساس اين اطلاعات، بردارهاي ويژگي مناسبي انتخاب شده و به عنوان ورودي به شبكههاي عصبي موازي اعمال شدهاند. اين روش براي همة اغتشاشات كيفيت توان شامل آفست ،DCنوسان ولتاژ) فليكر(، قطعي، كمبود ولتاژ، بيشبود ولتاژ، هارمونيكها، شكاف، گذراي ضربهاي، گذراي نوساني و هشت تركيب از آنها شامل هارمونيك توأم با گذرا، هارمونيك توأم با فليكر، هارمونيك توأم با كمبود ولتاژ، هارمونيك توأم با بيشبود ولتاژ، فليكر توأم با كمبود ولتاژ، فليكر توأم با بيشبود ولتاژ، گذرا توأم با كمبود ولتاژ و گذرا توأم با بيشبود ولتاژ انجام شده است. سپس دقت اين روش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *