شناسايي و تفكيك جريان منابع هارمونيكي در سيستمهاي توزيع با استفاده از مشخصه هارمونيكي بارها و روش تجزيه مقادير ويژه

به منظور كاهش اعوجاجات هارمونيكي، لازم است محل منابع هارمونيكي شناسايي، و جريان آنها از جريان جذب شده توسط بارهاي خطي متصل به نقطه اتصال مشترك تفكيك شود. از اختلاف مشخصه V-Iبارهاي خطي و غير خطي، ميتوان براي مدلسازي، شناسايي و تفكيك جريان منابع هارمونيكي استفاده نمود. براي تعيين پارامترهاي مدل، روشهايي چون تخمين حداقل مجموع مربعات وجود دارد. به دلايل مختلف ممكن است معادله اندازه گيري سينگيولار شود و با استفاده از معادلات نرمال تخمين حداقل مجموع مربعات هيچ پاسخي بدست نيايد. در اين مقاله، در ابتدا مدلسازي، شناسايي و تفكيك جريان منابع هارمونيكي با استفاده از مشخصه ولتاژ-جريان بارهاي غيرخطي بيان ميشود و سپس روشي بر اساس تخمين حداقل مجموع مربعات و تجزيه مقادير ويژه براي تعيين پارامترهاي مدل، پيشنهاد ميگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *