شناسايي مدل نروفازي خطي-محلي براي سيستم قدرت

در اين مقاله شناسـايي مـدل نروفـازي خطـي-محلـي 1بـراي سيستم قدرت با هدف نظارت بر شبكه 2مـورد بررسـي قـرار ميگيرد. از آنجائيكه به دليل گستردگي شـبكه قـدرت، تعـداد وروديهـاي مـدل يـك سيسـتم قـدرت واقعـي بسـيار زيـاد ميباشد, شناسايي مدلهاي عصبي MLP3يـا RBF4متعـارف نيازمند تعداد زياد نرون در لايه ميـاني اسـت تـا دسـتيابي بـه خطاي قابل قبول در تخمين سيستم را برآورده سازد. در مـدل نروفازي خطي- محلي خروجي هر نرون از تركيب يك تـابع غير خطي و يك مدل خطي حاصل ميشود. بـدين ترتيـب بـا تعداد نرونهاي كمتر در لايه مياني ميتـوان بـه خطـاي قابـل قبول در تخمين سيستم دست يافت. علاوه بر ايـن، بـا لحـاظ نمودن ديناميك براي مدل نـويز در مـدلهـاي خطـي محلـي, ميتوان تاثير برخي عـدم قطعيـتهـا را در شناسـايي سيسـتم  كاهش داد و كيفيت شناسايي را بهبود بخشيد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *