شناسايي خطاهاي مبدل HVDCبا استفاده از تبديل موجك و بكارگيري شبكه عصبي RBFاحتمالي

روشهاي مختلفي براي حفاظت مورد نياز سيستم فشار قـوي جريان مستقيم ارايه شده است. اين تحقيقات در اين زمينه بـه انــواع خطاهــاي خــط DC ،ACو حــداكثر دو نــوع خطــاي كموتاسيون مبدل محدود ميشود. در اين مقاله ابتدا انواع خطا در مبدلها معرفي شـده و مشخصـات هـر خطـا بـه تفصـيل بررسـي مـيگـردد. سـپس بـا اسـتفاده از تبـديل موجـك و بكارگيري شبكه عصبي RBFاحتمالي، اين خطاهـا شناسـايي ميشوند. نتـايج شـبيهسـازي بيـانگر كـارايي روش مزبـور در شناسايي خطا است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *