شناسايي، اولويت بندي وبهبود فرايندها براساس اهميت/عملكرد و امكانپذيري با تلفيقي از رويكرد جوران، روشهاي CSFs FOCUS PDCAو

شرکت برق منطقه اي بهبود فرايندهاي سازماني را مبتني بر روشهاي علمي و در قالبي يکپارچه و متمرکز در سه فاز تحت پروژه مديريت و بهبود فرايندها، در دستور کار قرار داده است. در مرحله اول پروژه، جهت مشخص نمودن مشكلات و عارضه هاي موجود در اجراي موفق پروژه اقدام به شناسايي و ارزيابي ريسك هاي اجرايي پروژه به صورتي سيستماتيک نمود. در مرحله دوم به شناسايي فرايندهاي موجود سازماني در سه حوزه فرايندهاي مديريتي، اصلي و پشتيبان پرداخته و در اين مسير فرايندها مدلسازي و نقشه آنها ترسيم گرديد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *