شناسائي پارامترهاي مدل مشروح RLCMترانسفورماتور با استفاده از تئوري آشوب

دقيق مدل مشربا توجه به اينكه مدلهاي مشروح ترانسفورماتورها با استفاده از ساختار داخلي ترانسفورماتور حاصل مي شوند، براي مطالعة پديده هاي داخلي ترانسفورماتور در شرايط كار مختلف بسيار مناسب هستند. براي اينكه مدل مشروح بتواند رفتار ترانسفورماتور را در يك بازه فركانس بخوبي شبيه سازي كند لازم است پارامترهاي آن با دقت بسيار خوبي محاسبه شوند. در اين مقاله مدل مشروحي بر اساس اندوكتانسهاي خودي و متقابل براي يك سيم پيچ فشارقوي متعلق به يك ترانسفورماتور توزيع 1.2 MVAارائه مي شود. بعد از محاسبة پارامترهاي مدل مشروح پيشنهادي توسط فرمولهاي رياضي موجود در مراجع، ديده ميشود كه مدل مشروح بدست آمده بدليل وجود تقريب در فرمولها و نيز تُلرانسهاي مربوط به توليد، تابع تبديل ترانسفورماتور را كاملاً دقيق شبيه سازي نميكند. در اين مقاله براي اولين بار روشي بر مبناي تئوري آشوب ارائه مي شود، كه با استفاده از آن ميتوان پارامترهاي  دقيق مدل مشروح را بدون نياز به مشخصات ساختاري ترانسفورماتور و تنها با انجام يك آزمايش بدست آورد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *