شفاف سازي هزينه هاي پنهان وارده از سوي مشتركين صنعتي بر صنعت برق كشور

در اين مقاله با هـدف شـفاف سـازي روابـط بـين مشـتركين صنعتي و صنعت برق كشور، هزينههاي پنهان وارده از سـوي مشتركين صنعتي بر صنعت بـرق كشـور مـورد بررسـي قـرار گرفته است. عمده اين هزينهها مربوط به يارانههاي پرداختـي، بدهي مشتركين صنعتي و آلودگيهاي ناشـي از هارمونيكهـاي ايجاد شده توسط مشتركين صنعتي ميباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *