شبيه سازي DVRبا استفاده از كنترل مود لغزشي درسطح ولتاژ متوسط

جبرانگر پوياي ولتاژ، يك ديـدگاه اقتصـادي جهـت حفاظـت بارهاي حساس در برابر افت ولتاژ مي باشد. افت ولتاژها غالبا در بازه زماني كوتاهي رخ مي دهنـد و اغلـب در اثـر اتصـال كوتاه و يا راه اندازي موتورها، كه جريان زياد مي كشند، اتفاق مي افتند. استفاده از DVRدرسطح ولتاژ متوسط MVفرصتي را جهت حفظ بارهاي حساس در برابر افت ولتاژها فراهم مي آورد. كنترل DVRبه روش كنترل مـود لغـزش  SMCآن را جهـت جبـران سـازي افـت ولتـاژ ، اضـافه ولتـاژ، فليكـر و هارمونيك ها نيز مناسب مي سازد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *