شبيه سازي کنترل دور موتور القايي توسط منطق فازي

كنترل گشتاور مستقيم  DTCروش جديدي براي كنترل موتور القايي مي باشد . موضوع اصلي ، DTCروش انتخاب بردارهاي ولتاژ استاتور مناسب براي ايجاد شار استاتور و گشتاور ايجاد شده درون يك محدودة تعيـين شـده است . به دليل ماهيت كنترل پسيماندي  hystersisاتخاذ شده در DTCهيچ تفاوتي از نظر عمل كنترل بين يـك خطاي گشتاور بزرگتر و يك خطاي گشتاور كوچكتر وجود ندارد . بهتر اسـت خطـاي گـشتاور بـه فواصـل مختلـف تقسيم شده و ولتاژهاي كنترل متفاوتي ايجاد گردد . يك كنترل كنندة فازي براي پرداختن به اين موضـوع معرفـي شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *