شبيه سازي کاهش آلودگي صوتي درون يك محفظه به صورت وفقي و براساس روش مدال Modal

یکي از آلگوريتم هاي كاهش آلودگي صوتي به صورت وفقي)(١روش مدال مي باشد. در اين مقاله عملکرد حذف کننده آلودگي صوتي به روش مدال با استفاده از شبيه سازي بررسی می شود و برای اين کار از يک شبيه ساز انتشار صوت درون يک محفظه استفاده مي شود.ابتدا يک منبع صوت تک فرکانس با پارامترهاي مشخص را در مختصات دلخواه درون يک محفظه قرار داده و سپس تاثير مدهاي تحريک شده در ناحيه اي که بايد صوت حذف شود، با استفاده از روشمدال محاسبه مـي گردد و با استفاده از دو عدد ميكروفن خطا و دو عدد منبع ثانويـه و اعمال آلگوريتم وفقي LMSكاهش آلودگي صوتي به ميـزان ١٥dB درون اين محفظه حاصل مي شود. در پايان اين آلگـوريتم از لحـاظ سرعت همگرائی، حجم محاسبات و عملکرد آن در کاهش آلـودگی صوتی با آلگوريتم FXLMSمقايسه می شود و نشان داده می شود که برای محفظه هايي که منبع نويز درون آنها يک منبع تک فرکانس باشد، روش مدال روشي سريعتر و موثرتر است. پيش از ايـن روشپ مدال برای حذف ارتعاشات درون تيرآهن به کار برده شده بود و ما در اين مقاله کاربرد موفقيت آميز آن در حذف آلودگی صوتی درون يک محفظه را نشان می دهيم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *