شبيه سازي و مقايسه توزيع اوليه ولتاژ ضربه بين سيم پيچي بشقابي ساده ، سيم پيچي بشقابي تمام شيلد و سيم پيچي درهم در ترانسفورماتورهاي قدرت

برخـــورد صـــاعقه بـــه ســـيم پـــيچ هـــاي فـــشارقوي در ترانسفورماتورهاي قدرت سبب ايجاد تنشي اضافي بـه واسـطه شــكل ضــربه اي مــوج صــاعقه روي ســيم پيچــي ايــن ترانسفورماتورها مي شود. نحوه توزيع اين ولتاژ بـر روي سـيم پيچها و در نتيجه تنش اضافي ايجاد شده ، بـه انـدازه ظرفيـت خازن سري معادل سيم پيچها به عنوان يكي از پارامترهاي مهم بستگي دارد. بطوريكه هر چه انـدازه ظرفيـت خازنهـاي سـري سيم پيچ بزرگتر باشد، توزيـع ولتـاژ ضـربه بـه حالـت توزيـع يكنواخت و شكل خطـي، نزديكتـر و در نتيجـه تـنش اعمـالي روي عايقي ترمينال سيم پيچها كمتـر خواهـد بـود. بـه همـين منظور در طراحي ترانسفورماتورهاي قدرت از سيم پيچ درهم1 به جاي سيم پيچ بشقابي ساده استفاده مي شود تا از اين طريـق ظرفيت خازن سري معادل سيم پيچها افزايش يابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *