شبيه سازي و مقايسه اضافه ولتاژهاي ناشي از پديده كليدزني به كمك مدلهاي گوناگون برق گير اكسيد روي

در اين مقاله دقت مدلهاي گذراي برق گير به منظور شبيه سازي پديده كليدزني در خط انتقال مورد ارزيابي و مقايسه قرار گرفته اند. مدلهاي گذراي برقگير تغييرات ناشي از كاهش زمان پيشاني موج ورودي بر روي دامنه ولتاژ را نيز در نظر ميگيرند. مقايسه ميزان خطاي شبيه سازي مقدار ماكزيمم اضافه ولتاژ ناشي از پديده كليدزني با مدلهاي گوناگون برق گير اكسيد روي نشان ميدهد كه جهت بررسي اين پديده در حالات گذراي با فركانس پايين ميتوان از مدلهاي ساده تر برق گير استفاده گردد. استفاده از مدلهاي كاملتر برق گير به علت نياز به اطلاعات زياد، پيچيده تر شدن مدل ، افزايش زمان مدلسازي و افزايش احتمال عدم همگرايي پاسخ در بررسي حالات گذراي ناشی از کلید زنی پیشنهاد نمیگردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *