شبيه سازي و بهينه سازي عوامل موثر بر مصرف انرژي الكتريكي در مراكز خدمات درماني با استفاده از روش تاگوچي

lافزايش روزافزون مصرف انرژي الكتريكي و صرف هزينههاي زياد براي احداث نيروگاههاي جديد، اهميت بهينهسازي مصرف انرژي را دوچندان نموده است. يكي از بخشهاي مهم مصرف كننده انرژي، مراكز بهداشتي و درماني مي باشند. عوامل متعددي بر مصرف انرژي الكتريكي در اين مراكز موثر است. از بين كليه عوامل موثر، عوامل روشنايي و درجه حرارت به عنوان عوامل كنترلي انتخاب شده و در تركيب با رويه درمان، يك مدل يكپارچه شبيهسازي مبتني بر شبكه را ايجاد نمودهاند. اين مدل شبيهسازي بر اساس دادههاي مركزدرماني 16آذر دانشگاه تهران ايجاد شده است. سطوح استاندارد اين عوامل در بخشهاي مختلف مراكز درماني با استفاده از استانداردهاي بينالمللي مشخص شدهاست. پس از تعيين سطوح عوامل كنترلي، مجموعه آزمايشهايي بر مبناي روش تاگوچي طراحي شده و سپس با استفاده از مدل شبيهسازي اجرا شدهاند. در گام آخر با استفاده از روش تاگوچي مقادير بهينه سطوح عوامل كنترلي تعيين شدهاند. در اين مقاله، رويه درمان بيماران نيز به عنوان عاملي غير قابل كنترل و موثر بر مصرف انرژي در مدل شبيهسازي لحاظ شده است كه اين امر با توجه به بررسي پيشينه تحقيق، تا كنون انجام نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *