شبيه سازي و بررسي عملكرد سيستم خنك كن هواي ورودي توربين هاي گازي نيروگاه سيكل تركيبي يزد

lكارگيري سيستم فاگتوان توربين هاي گازي به طور قابل توجهي در زمانهاي گرم سال كاهش پيدا مي كند. در اين مفاله سيستم خنك كن هواي ورودي نصب شده بر روي واحدهاي گازي -GE 9171Eنيروگاه سيكل تركيبي يزد با استفاده از مدل سازي فاز گسسته به روش حجم محدود شبيه سازي شده و توزيع سرعت، درجه حرارت، رطوبت نسبي و اندازه قطرات در خروج از كانال و كارآمدي سيستم فاگ مورد بررسي قرار گرفته است. بررسيهاي صورت گرفته نشان ميدهد كه سيستم مذكور در شرايط طراحي داراي راندمان خنك كنندگي حدود 89 درصد ميباشد و از لحاظ ايمني و اطمينان از تبخير قطرات پاششي در شرايط مطلوبي قرار دارد، بصورتيكه اكثر قطرات پاشش شده زمان لازم جهت تبخير را در اختيار دارند. نتايج اندازه گيريهاي صورت گرفته در طي دو دوره بهرهبرداري نشان ميدهد كه در شرايط دمايي 34-38 0Cو رطوبت نسبي 7-9 درصد ميزان درصد افزايش توان خروجي توربين گاز ناشي از بكارگيري سيستم فاگ در حدود 12درصد)معادل 11-10 مگاوات( ميباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *