شبيه سازي و آناليز رفتار برقگيرهاي اكسيدروي تحت تأثير آلودگي محيطي

برقگيرها به عنوان يكي از تجهيزات بسيار مهم، نقـش كليـدي در حفاظت ادوات مختلف شبكه قدرت در برابر اضافه ولتـاژ را داشته و مانع از آسيبديدگي آنها ميشوند. يكي از عواملي كه ميتواند رفتار و عملكرد برقگيـر را حتـي در شـرايط كـار نرمال مختل و منجر به عملكـرد نابجـاي آنهـا گـردد، مقـادير آلودگي مستقر بر بدنه چيني آن، بسته به شرايط محيطي محـلنصب ميباشد. شايان ذكر است در مواردي كه آلودگي مستقر بر سطح عايقي برقگير بصورت غيريكنواخـت و يـا بـا ايجـاد باند خشك باشد، عملكرد ناخواسته برقگيـر، تشـديد و حتـي ميتواند موجبات تخریب آن را فراهم آورد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *