شبيه سازي لغزش زمانبندي و تعيين عوامل موثر بر آن در اسيلاتور هاي حلقه اي كنترل شده با ولتاژ به روش عددي غير مونت كارلو

در اين مقاله واريانس لغزش زمانبندي ١ناشي از نويز حرارتي ترانزيستور ها در يك اسيلاتور حلقهاي CMOSشبيه سازي و تغيـيرات آن نسـبت بـه پـارامتر هـاي اساسـي مـدار اسيلاتور بررسي و راهكار طراحي اسيلاتور حلقه اي با لغزش زمانبندي كم ارايه شده است. بر خلاف روش هاي مرسوم كه مبتنـي بـر چگـالي طيـف تـوان و يــا روش حــوزه زمــاني مونتكارلو مي باشند، در اين كــار از روش معـادلات حـالت سيستم و تعيين معادله ديفرانســيل استوكاسـتيك متغـير هـاي حالت استفاده شده است. منابع نويز حرارتي ترانزيستور هــاي MOS با فرايند هاي استوكاستيك ٢گوسي ســفيد بـا ضرايـب متغير با زمان مدلســازي و واريـانس نويـز ولتـاژ متغـير هـاي حالت مدار به روش آنــاليز عـددي بصـورت تـابعي از زمـان محاسبه شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *