شبيه سازي عملكردايزولاتور مگنتواپتيك با روش انتشار موج

در اين مقاله عملكرد ايزولاتور مگنتواپتيك با ساختار تداخل سنج ماخ-زندر 1در دو جهت رفت و برگشت به كمك روش انتشار موج-تفاضل محدود 2مورد بررسي قرار گرفته، پارامترهاي ايزولاتور از قبيل افت در جهت رفت و برگشت و ضريب ايزولاسيون محاسبه مي شود. درنهايت با درنظرگرفتن پارامترهاي مختلف موثر برعملكرد ايزولاتور، طرحي بهينه براي آن ارائه شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *