شبيه سازي عملكردايزولاتور مگنتواپتيك با روش انتشار موج

در اين مقاله عملكرد ايزولاتور مگنتواپتيك با ساختار تداخل سنج ماخ-زندر 1در دو جهت رفت و برگشت به كمك روش انتشار موج-تفاضل محدود 2مورد بررسي قرار گرفته، پارامترهاي ايزولاتور از قبيل افت در جهت رفت و برگشت و ضريب ايزولاسيون محاسبه مي شود. درنهايت با درنظرگرفتن پارامترهاي مختلف موثر برعملكرد ايزولاتور، طرحي بهينه براي آن ارائه شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.