شبيه سازي شوك هاي آئروديناميكي در گذرگاه پره هاي يك توربين به همراه يك شبكه تطبيقي براي تعيين موقعيت خطوط جريان در پايين دست لبه فرار

به منظور شبيه سازي شوك هاي آئروديناميكي در جريان گذر صوتي تراكم پذير از بين پره هاي توربين، كه موجب تلفات ترموديناميكي مي شوند؛ حل عددي معادلات دو بعدي اويلر به روش حجم محدود و زمان پيمايشي جيمسون با فرمول بندي  مركز سلولي انجام شده است؛ تلفات در قالب افت فشار سكون در مسير جريان آدياباتيك به نمايش در آمده اند. در اين مقاله توجه خاصي به رفتار مرزهاي پريوديك در پائين دست لبه فرار وجود ناپيوستگي هاي ناشي از شوك هاي آئروديناميكي مبذول شده، به اين جهت از يك شبكه قابل تطبيق با خطوط جريان كه در هر تكرار از حل در پائين دست لبه فرار جا به جا و با خطوط جريان جديد تنظيم مي شود استفاده گرديده است . در انتها شبكه نهايي كه مبين ميدان واقعي جريان مي باشد ارائه و نتايج حاصله با اطلاعات تجربي موجود مقايسه شده اند.

 

 

عليرضا تيمورتاش – محمدرضا م هپيكر – كامران حداد
استاديار گروه مهندسي مكانيك – دانشگاه فردوسي مشهد
دانشيار گروه مهندسي مكانيك – دانشگاه فردوسي مشهد
دانشجوي كارشناسي ارشد تبديل انرژي
كميته تحقيقات شركت مديريت توليد نيروگاههاي گازي خراسان
(شركت برق خراسان)
ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *