شبيه سازي سيگنال باند پايه رادارهاي مراقبت هوايي مستقر بر روي كشتي

در اين مقاله سيگنال دريافتي باند پايه يك رادار مستقر بر روي كشتي در باند VHFشبيهسازي ميشود. كلاترهاي خشكي، دريا، چف و نويز به عنوان تداخلهاي جدي رادار محسوب شده است. از مسائل مهم در شبيهسازي سيگنال باندپايه رادارهاي سكو متحرك، اعمال اثر حركت سكو بر سيگنال شبيهسازي شده است. بدين منظور ابتدا با فرض ثابت بودن سكو، سيگنال باند پايه شبيهسازي می شود و سپس با تغيير مناسب فاز سيگنال دريافتي در زواياي مختلف، اثر حركت سكو بر سيگنال دريافتي در نظر گرفته ميشود. از ديگر نكات اين شبيهسازي فرض منتشر كننده نقطهاي براي كلاتر زمين در فواصل دور

بدليل نوع رادار بر پايه نتايج عملي است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *