شبيه سازي بدترين حالت نوسان توان در يك شبكه نمونه بازاي وقوع دو خطاي همزمان با استفاده از ضرايب حساسيت خطوط

سوئچينگ يك خط، خطاهاي اتصال كوتاه تريپ يكي از ژنراتورهاي شبكه و يا انجام Load Shedding در سيستم و نظاير آن مي تواند منجر به وقوع نوسان توان گردد. اين پديده دوره اي طولاني تر از زمان وقوع خطا را كه در حدود چندين ثانيه مي باشد، شامل مي شود. در مجموع، قطع قسمتهاي مختلف سيستم به سبب وقوع چنين پديده اي، ضروري نمي باشد. با اينحال امروزه وقوع چنين پديده اي منجر به وقوع بسياري از خاموشي هاست. بنابراين ارائه روشهايي براي شناخت ابعاد اين پديده و تنظيم مناسب رله هاي نوسان توان قفل كننده ميتواند از وقوع بسياري از خاموشي ها جلوگيري كند. در اين مقاله با استفاده از منابع معتبر و فعاليتهاي تحقيقاتي انجام شده در اين زمينه ، نرم افزار نوسان توان قابل انعطافي نوشته شده است. آناليز حساسيت خروج خطوط بگونه ايست كه بر روي شبكه هاي بهم پيوسته قابل اعمال
مي باشد. با استفاده از آناليز ياد شده، بدترين حالت نوسان توان در يك خط، بازاي وقوع دو خطاي متداخل، بررسي و تحليل مي گردد. شبيه سازي صورت گرفته، امكان تحليل منحني مكان هندسي امپدانس ديده شده توسط رله را پس از وقوع نوسان توان را به ما مي دهد.

 

كاظم مظلومي سيد سعيد طاهري حسين عسكريان ابيانه
دانشكده مهندسي برق – دانشگاه صنعتي امير كبير(پلي تكنيك تهران)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *