شبيه سازي انتشار پالس هاي تخليه جزئي در كابلهاي فشارقوي با استفاده از روش تفاضل محدود در حوزه زمان FDTD

در اين مقاله يك روش جديد براي شبيهسـازي نحـوه انتشـار پالسهاي تخليه جزئي در كابلهاي فشار قـوي بـا اسـتفاده از روش تفاضل محدود در حوزه زمان ارائه شده است. در ابتـدا روشهايي كه تا كنون براي انجام اين كار مورد اسـتفاده قـرار گرفته اند بررسي شده و محدوديتهاي هر يك از اين روشها بيان شده است. سـپس بـر اسـاس روش تفاضـل محـدود در حوزه زمان يك روش ساده ولي بسيار دقيق براي شبيهسـازي نحوه انتشار پالسهاي تخليه جزئي در كابلهـاي فشـار قـوي ارائه شده است. از آنجايي كه نحوه مدلسازي در ايـن روش دقيقا منطبق بر فيزيك مسئله است و از تقريـب بـراي سـاده- سازي استفاده نشده است، نتايج حاصل از اين روش از دقـت بسيار بالايي برخورداراند. نتايج حاصل از شبيه سازي بـا ايـن روش با نتايج بدست آمده از نرم افـزار  EMTP مقایسه شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *