شبيه سازي اضافه ولتاژ ناشي از قوس بازگشتي با مدلهاي گوناگون برق گير اكسيد روي

در اين مقاله دقت مدلهاي مختلف بـرق گيـر بـه منظـور شـبيه سازي پديده قوس برگشتي ناشي از بروز صاعقه در خط انتقال مورد ارزيابي و مقايسه قرار گرفته است. تـاكنون ميـزان دقـت  مدلهاي گذراي برقگيـر كـه تغييـرات ناشـي از كـاهش زمـان پيشاني موج ورودي بر روي دامنه ولتاژ را نيز در نظر ميگيرنـد مورد بررسي قرار نگرفته اسـت. مقايـسه ميـزان خطـاي شـبيه سازي مقدار ماكزيمم اضافه ولتاژ ناشي از پديده قوس برگشتي با مدلهاي گوناگون برق گير اكسيد روي نشان ميدهد كه جهت بررسي اين پديده بايستي از مدلهاي گذراي برق گير متناسب با نوع اضافه ولتاژ استفاده گردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *