شبيه سازي آزمون برج هاي انتقال نيرو توسط نرم افزارRESTT بررسي موردي برج HS2-10

دراين مقاله ضمن معرفي خروج ازمركزيت اعضـاي بـرج بعنـوان يك كميت تصـادفي،تئـوريحـاكم بـرمدلسـازي آن درتحليـل قابليت اعتمادسازه برج ارائهشدهاست.درادامهنيز پس از معرفي REliability based Simulation of Tower  RESTT نـرمافـزار (Testing كه براي شبيهسازي آزمون برجهـا بـر مبنـاي نظريـة قابليت اعتمـاد سـازههـا و در محـيط ويـژوال بيسـيك )(VB توســعه يافتــه اســت، نتــايج حاصــل از بكــارگيري آن در شبيه سازي آزمون برج HS2-10با نتايج حاصل از تست مورد مقايسه قرار گرفته است. نتايج حاصل از اين مقايسه حـاكي از عملكرد مطلوب نرمافزار RESTTبوده و براي ارتقاء عملكرد آن راهكارهائي ارائه شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *