شبيه سازي، آناليز خطا و بهينه سازي عملكرد فيلتر كالمن يك نوع رادار ردياب

كي از كاربردهاي مهم فيلتر كالمن، استفاده از آن در سيستم هاي راداري، به منظور رديابي و تخمين موقعيت اجسام متحرك مي باشد. در اين مقاله ابتدا معادلات فيلتر كالمن مورد استفاده در يك نوع رادار خاص و نتايج شبيه سازي عملكرد آن )مقايسه پاسخ فيلتر با داده هاي واقعي(، ارائه مي شوند. در اين شبيه سازي ها سرعت همگرايي و ميزان خطاي تخمين فيلتر، مورد بررسي قرار مي گيرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *