شبيهسازي يك سيستم كنترل فعال نويز ١×٢×٢با تخمين مسيرثانويه

در اين مقاله كارايي يك سيستم كنترل فعال نويز چندكاناله در برابر سيگنالهاي سينوسي مورد بررسي قرار ميگيرد. براي اينكار ابتدا تابعانتقال مسيرثانويه در يك محفظه ١*١*٢متر با پيادهسازي الگوريتمهاي لازم عملا تخمين زده ميشود. سپس با استفاده از نتايج حاصل يك سيستم چندكاناله ١×٢×٢و يك سيستم تككاناله حذف فعال نويز شبيهسازي و مقايسه ميگردد. نتايج نشان ميدهند كه سيستم چندكاناله ميتواند نويز صوتي سينوسي را حداقل ١٥ dBكاهش دهد و كارايي آن حدود ١٠dBموثرتر از سیستم تک کاناله است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *