شبكه هاي مخابراتي نسل آينده NGN

امروزه رقابت شديدي بين اپراتورهاي مخابراتي در جهت ارائه خدمات بيشتر و ارزانتر وجود دارد. ارائه فنآوريهـاي نـوين در جهت ارتقاء شبكههاي مخابراتي رشد روزافزوني داشته و باعث تغيير زير ساختهـاي موجـود در صـنعت مخـابرات گرديـده است. شبكههاي نسل آينـده ) (NGNبـا اسـتفاده از سـاختار تفكيـك شـده و فـنآوريهـاي پيـشرفته از هـر دو جنبـه، ارائـه سرويسهاي جديد سطح بالا جهت افزايش سود دهي اپراتورها و كاهش هزينههاي نگهـداري و سـرمايه گـذاري داراي مزايـاي متعددي ميباشد. در اين مقاله سعي گرديده تا اين شبكه را به طور خلاصه معرفي و راه كار گذر از شبكه فعلـي بـه آن شـبكه بیان گردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *