شبكه هاي بهم پيوسته نتيجه آزاد سازي برق

شبكههاي بهم پيوسته برق در مناطق مختلفي از جهـان ايجـاد شده و مزيتهاي فراواني را نيز به همراه داشـته انـد . هـدف از اين مقاله بررسي سوابق ، اهداف و مزايـاي شـبكه هـاي بهـم
پيوسته و نشان دادن رابطه بين تجديـد سـاختار و آزادسـازي صنعت برق با ايجاد شبكههاي بهم پيوسته است. در اين مقاله ضمن مرور نتايج حاصل از تجديد ساختار صنعت بـرق ، بـه متمايز شدن نقش شـبكه انتقـال بعنـوان يـك حامـل عمـومي پرداخته ميشود . در ادامه با نظري بر پـيش بينـيهـاي انجـام شده در قالب پروژه “مطالعـات مـسير آينـده فنـاوري بـرق ” توسط ، EPRIچرايي اتصال شبكه هـاي بـرق بـه يكـديگر مورد بررسي قرار ميگيرد. سـپس اهـداف و سـوابق تـشكيل شبكههاي بهم پيوسـته مـرور شـده و مزايـاي بهـم پيوسـتگي شبكهها با مطالعه موردي شبكه انتقال بهـم پيوسـته اونتـاريو مورد بررسی قرار میگیرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *