شاخص ها و مولفه هاي مصرف انرژي الكتريكي

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – تعيين شاخصها و مولفه هاي مصرف انرژي الكتريكي ساختمانهاي اداري ايران

دانلود مقاله : تعيين شاخص ها و مولفه هاي مصرف انرژي الكتريكي ساختمانهاي اداري ايران

مقاله حاضر اختصاص به تعيين شاخص هاي مصرف انـرژي الكتريكي به تفكيك مولفه، براي ساختمانهاي اداري در مناطق آب و هــوايي مختلــف كشــور دارد. بــا توجــه بــه مالكيــت غيرشخصي و وجود الگوهاي مصرف انرژي نسبتا نامناسب در ســـاختمانهاي اداري كشـــور و عـــدم در دســـترس بـــودن شاخصهاي مصرف معتبر در اين  زمينـه، در ايـن تحقيـق بـر روي اين گروه پراهميت از ساختمانهاي كشور، تمركـز شـده است. بدين منظور، با مطالعه تجربيـات كشـورهاي پيشـرو در زمينه اسـتخراج  شاخصـهاي مصـرف سـاختمانها و همچنـين تجربيات مشابه موجود در سـطح كشـور، رويـه اجرايـي ايـن طرح تحقيقاتي مبتني بـر بهـره گيـري همزمـان از شاخصـهاي مصــرف انــرژي حاصــل از مميــزي انــرژي مجموعــه اي از ساختمانهاي اداري كشور به همراه شبيه سازي مصرف انـرژي جامعه نمونه اي گسترده از آنها در محـيط يـك  نـرم افـزار، بنـا نهاده شده است. با توجه به تـاثير بسـيار زيـاد شـرايط آب و هوايي بر شاخص هاي مصرف انرژي الكتريكي سـاختمانهـا، شاخص هاي موردنظر به تفكيك  اقليم هاي آب و هوايي مختلف استخراج گرديدهاند. شاخصـهاي اسـتخراج شـده بـه تفكيـك مولفه هاي مصرف انرژي الكتريكي نشان ميدهند كه به ترتيب مولفـه هـاي  سـرمايش فضـاها، روشـنايي و تجهيـزات اداري، بيشترين سهم از مصرف انرژي الكتريكي سـاختمانهاي اداري كشور را شامل گرديده اند. اين نتايج همچنين نشان  مـيدهنـد كه در ميان اقليمهاي آب و هوايي مختلف كشـور، بـه ترتيـب اقليم گرم و مرطوب (مناطق حاشـيه خلـيج فـارس و دريـاي عمان) و اقليم با نياز انـرژي گرمـايي  زيـاد (منـاطق سردسـير كشور) بـا الگوهـاي مصـرف سـاليانه 97.9و 46.5 كيلـووات ساعت بر مترمربـع زيربنـاي مفيـد، بزرگتـرين و كـوچكترين شاخصها را به خود اختصاص  داده اند.

فرشيد باقري – وهاب مكاريزاده  – سعيد اماني – محسن جبار
پژوهشگاه نيرو – پژوهشگاه نيرو – سازمان بهره وري – انرژي ايران شركت توانير
تهران – ايران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *