سيستم پذيري مديران در حوزه هاي ستادي و عملياتي شركت توزيع

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق – بررسي عوامل موثر بر سيستم پذيري مديران در حوزه هاي ستادي و عملياتي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ

دانلود مقاله : بررسي عوامل موثر بر سيستم پذيري مديران در حوزه هاي ستادي و عملياتي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ

در اين تحقيق سعي شده است در ابتد ا با تعيين و بيان مفهوم مراحل ايجاد يا گسترش سيستم پذيري مديران، روندي از چگونگي ايجاد اين نوع تفكر در ارتباط با مديران  ترسيم شود. در اين راه پس از تشريح نگرش سيستمي و سيستم پذيري موانع و عوامل موثر بر آن تجزيه و تحليل و طبقه بندي شده و در نهايت با تركيب و بررسي مدل  ها و تئوري هاي مختلف ارايه شده توسط صاحب نظران موارد زير بعنوان عوامل موثر شناسايي شده است كه عبارتند از :

1)قيود خود نهاده و باورهاي شخصي 2)ديدگاه  فرايندي 3)انرژي زيادي كه دست يافتن به قدرت ديدن روابط به جاي اجسام از انسان ميگيرد. 4)ماهيت عكس العملي رفتارها در انسانهاي توسعه نيافته 5)غرق شدن در جزئيات مسير 6)ديگران را رقيب خود دانستن 7)عدم پذيرش كاستي هاي خود روش گردآوري داده ها پرسشنامه و شيوه نمونه گيري طبقه اي تصادفي مي باشد.  اطلاعات از يك نمونه 91 نفري مديران شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ در حوزه هاي ستادي و عملياتي بوسيله پرسشنامه جمع آوري گرديد تا فرضيه هاي اصلي و  فرعي تحقيق آزمون شود . با توجه به تائيد فرضيات در نمونه و نتايج بدست آمده در تحقيق پيشنهاداتي تهيه و در نهايت ارائه گرديده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *