سيستم هاي چند عاملي، ابزار جديدي براي كنترل و مديريت شبكه هاي قدرت آينده

در دهه هاي آتي، شبكههاي قدرت هوشـمند بـا هـدف تـامين چهار نياز اصلي امنيت، كيفيـت، قابليـت اطمينـان و دسـترس پــذيري ) (SQRAو در راســتاي پاســخگويي بــه تقاضــاي تجهيزات ميكروپروسسوري براي انرژي مطمئن و بـا كيفيـت شكل ميگيرند. حجم عظـيم اطلاعـات و اهميـت سـرعت و دقــت در كنتــرل شــبكه، وجــود بازارهــاي گســترده انــرژي الكتريكي و ميكروگريدها از عواملي هستند كه نياز بـه اتخـاذ روشهاي جديد و كارآمد در مديريت شبكه را آشكار ميسازند. عاملهاي هوشمند با توجه به ويژگيهـاي كـم نظيـري از قبيـل خوداتكايي، ابتكار و نوآوري، توانايي برقراري روابط اجتماعي و واكـنش نشـان دادن بــه تغييـرات محــيط خـود، در قالــب  موجوديتهاي توانمندي براي شبيه سازي المـانهـاي شـبكه قدرت و ارتباط متقابل آنها با يكديگر جلوه نموده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *