سيستم مونيتورينگ دز محيطي

سيستم مونيتورينگ دز پرتوهاي يونساز، قادر به نمايش، ثبت و بايگاني اطلاعات مربـوط بـه دزيمترهـاي محيطـي مي باشد. اين دزيمترها در مكانهايي كه پرتوهاي يـون سـاز وجـود دارد، ماننـد محـيط هـاي آزمايشـگاهي، صـنعتي و مكانهايي كه از مواد پرتوزا استفاده مي گردد، نصب مي شود و با استفاده از خطوط ارتباطي مناسـب موجـود در محـل نصب، مانند بيسيم، RS-485و يا مودم به سيستم مونيتورينگ متصل و اطلاعات مربوط به دز هر محيط جهت نمايش و ثبت به سيستم مونيتورينگ ارسال مي گردد. علاوه بر ارسال اطلاعات دز محيطي، دزيمترها قادر به نمايش مقدار دز محيط در -همان محل و همچنين اعلان هشدار در صورت افزايش دز از حد مجاز تنظيمي مي باشند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *