سيستم فتولتائيك متصل به شبكه سه فاز بر اساس اينورتر منبع امپدانس با جبران سازي توان راكتيو

در اين مقاله نوع جديـدي از سيسـتم فتوولتائيـك متصـل بـه شبكه سه فاز بر اساس اينورتر منبع امپدانس همراه بـا كنتـرل همزمان MPPTو جبران سـازي تـوان راكتيـو معرفـي شـده است. سيستم داراي دو حلقه كنترلي براي كسب حداكثر توان از آرايه (MPPT) PVو همچنين كنترل توان راكتيـو )(RPC ميباشد. طبق نظريـه تـوان راكتيـو لحظـهاي، جريـان اكتيـو و راكتيو اينورتر ميتواند با تغييـر دامنـه و فـاز ولتـاژ خروجـي اينورتر تنظيم شود. بر اساس اين نظريه در مد روز، توان اكتيو خروجي و جبـران تـوان راكتيـو سيسـتم مـيتوانـد بصـورت همزمان انجام شود. هنگامي كـه شـدت تـابش كـم اسـت يـا سيستم در مد شب كار ميكند، جبران توان راكتيو براي بهبـود ضـريب بهـرهبـرداري سيسـتم مـيتوانـد انجـام شـود. نتـايج شبيه سازي توسط نرمافـزار MATLAB/Simulinkدرسـتي عملكرد سيستم مذكور را نشان ميدهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *